CHOCOLATE PALETS

- palet breton buckwheat : dark chocolate disk with roasted buckwheat

- palet breton fenel : dark chocolate disk with fennel dried seed

- palet bretolinen : dark chocolate disk with roasted linen

- palet zen : dark chocolate disk with roasted japanese sesame